Homebank, официальный сайт: 

First Heartland Bank (Банк ЭкспоКредит), официальный сайт: 

Шинхан Банк Казахстан, официальный сайт: 

Национальный банк Казахстана, официальный сайт:

Нурбанк, официальный сайт: